Läs Greenlights av Matthew McConaughey

Från den Oscar-vinnande skådespelaren, en okonventionell memoar fylld med galna berättelser, förbjuden visdom och lärdomar på det hårda sättet att leva med större tillfredsställelse.

Greenlights omslag

Jag har varit i det här livet i femtio år, har försökt ta reda på sin gåta i fyrtiotvå och har hållit dagböcker med ledtrådar till den gåten under de senaste trettiofem. Anteckningar om framgångar och misslyckanden, glädjeämnen och sorger, saker som fick mig att förundras och saker som fick mig att skratta högt. Hur man är rättvis. Hur man har mindre stress. Hur man har kul. Hur man skadar människor mindre. Hur man skadas mindre. Hur man blir en bra man. Hur man har mening i livet. Hur man är mer jag.

Nyligen fick jag modet att sitta ner med dessa dagböcker. Jag hittade berättelser jag upplevt, lektioner som jag lärde mig och glömde, dikter, böner, recept, övertygelser om det som betyder något, några fantastiska fotografier och en hel massa bildekaler. Jag hittade ett tillförlitligt tema, ett tillvägagångssätt för att leva som gav mig mer tillfredsställelse på den tiden och fortfarande: Om du vet hur och när, för att hantera livets utmaningar – hur man blir släkt med det oundvikliga – kan du njuta av ett tillstånd av framgång kallar jag ”fånga greenlights.”

Så jag tog en enkelbiljett till öknen och skrev den här boken: ett album, en skiva, en historia om mitt liv hittills. Det här är femtio år av mina sevärdheter och syner, filt och figurer, svalar och skamfulla. Nådar, sanningar och skönheter av brutalitet. Att komma undan, få skratt och få våta medan du försöker dansa mellan regndropparna.

Förhoppningsvis är det medicin som smakar gott, ett par aspirin istället för sjukhuset, ett rymdskepp till Mars utan att behöva ditt pilotkort, gå till kyrkan utan att behöva födas på nytt och skratta genom tårarna.

Det är ett kärleksbrev. Till livet.

Det är också en guide för att fånga fler greenlights – och för att inse att de gula och röda så småningom blir gröna också.

Lycka till.

På Engelska

From the Academy Award®–winning actor, an unconventional memoir filled with raucous stories, outlaw wisdom, and lessons learned the hard way about living with greater satisfaction

I’ve been in this life for fifty years, been trying to work out its riddle for forty-two, and been keeping diaries of clues to that riddle for the last thirty-five. Notes about successes and failures, joys and sorrows, things that made me marvel, and things that made me laugh out loud. How to be fair. How to have less stress. How to have fun. How to hurt people less. How to get hurt less. How to be a good man. How to have meaning in life. How to be more me.

Recently, I worked up the courage to sit down with those diaries. I found stories I experienced, lessons I learned and forgot, poems, prayers, prescriptions, beliefs about what matters, some great photographs, and a whole bunch of bumper stickers. I found a reliable theme, an approach to living that gave me more satisfaction, at the time, and still: If you know how, and when, to deal with life’s challenges—how to get relative with the inevitable—you can enjoy a state of success I call “catching greenlights.”

So I took a one-way ticket to the desert and wrote this book: an album, a record, a story of my life so far. This is fifty years of my sights and seens, felts and figured-outs, cools and shamefuls. Graces, truths, and beauties of brutality. Getting away withs, getting caughts, and getting wets while trying to dance between the raindrops.

Hopefully, it’s medicine that tastes good, a couple of aspirin instead of the infirmary, a spaceship to Mars without needing your pilot’s license, going to church without having to be born again, and laughing through the tears.

It’s a love letter. To life.

It’s also a guide to catching more greenlights—and to realizing that the yellows and reds eventually turn green too.

Good luck.